1. Wie zijn we?

Bij Sitra Invest NV vinden we het belangrijk om op een veilige en confidentiële wijze om te springen met de persoonsgegevens van alle personen. Deze privacyverklaring geldt zowel voor personen die gebruik maken van de website, als voor personen die via deze weg wensen te solliciteren.  Hij omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij die verwerken en waarom we dat doen.

Sitra Invest NV, met maatschappelijke zetel te Ieper en ingeschreven in de KBO onder nummer 0508.516.461, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Sitra Invest NV verklaart dat zij als verwerkingsverantwoordelijke de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Definities

De Verordening Algemene Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Daarnaast definieert de Verordening Algemene Gegevensbescherming een verwerking als volgt:

“een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

3.1 Bij de uitvoering van diensten/het beheer van de website en nieuwsbrief

Sitra Invest NV verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruikmaakt van onze diensten, het beheer van de website of u inschrijft op onze nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die we in dit kader verwerken:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adresgegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel is van een advertentienetwerk);
 • IP-adres;
 • Internetbrowser en apparaat type.

3.2 Bij een sollicitatie

Sitra Invest NV verwerkt verschillende persoonsgegevens over u in het kader van een sollicitatie. Bij een spontane sollicitatie of sollicitatie via het online sollicitatieformulier vragen wij u volgende gegevens:

 • naam;
 • voornaam;
 • e-mail;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • curriculum vitae;
 • motivatiebrief;
 • opleidingen en werkervaringen.

4. Waarom hebben we deze gegevens nodig

Sitra Invest NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen.

4.1 Bij het uitvoeren van onze diensten/ het beheer van de website en nieuwsbrief

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Opbellen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Aanbieden van gepersonaliseerde services.  
 • Analyseren (communicatiepartner van Sitra Invest NV) van uw gedrag op de website om die zo te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

4.2 Bij een sollicitatie

 • De mogelijkheid bieden aan Sitra Invest NV om te beoordelen of de job bij u past.

5. Welke rechtsgrond hebben we voor deze verwerkingen

Sitra Invest NV gebruikt onderstaande rechtsgronden om deze verwerkingen te rechtvaardigen.

5.1 Bij het uitvoeren van onze diensten/ het beheer van de website en nieuwsbrief

 • De noodzaak om de overeenkomst uit te voeren.
 • Het gerechtvaardigd belang van de onderneming: onze website optimaliseren.
 • De toestemming: het versturen van de nieuwsbrief en het gebruik van niet-noodzakelijke cookies.

5.2 Bij een sollicitatie

 • Het gerechtvaardigd belang van de onderneming: het doorlopen van de sollicitatieprocedure.

6. Hoe lang bewaren we gegevens

6.1 Bij het uitvoeren van onze diensten/ het beheer van de website en nieuwsbrief

Tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren of u zelf de toestemming hebt gegeven  om deze gegevens te bewaren, bewaart Sitra Invest NV deze gegevens niet langer dan 6 maand na ontvangst.

6.2 Bij een sollicitatie

Indien u en Sitra Invest NV een arbeidsovereenkomst sluiten, bewaart de organisatie die gegevens tot 5 jaar na het einde van de arbeidsovereenkomst. Als Sitra Invest NV beslist om de sollicitatieprocedure stop te zetten, verwijdert de onderneming de gegevens 1 jaar na die beslissing.

6.3 Uitzonderingen

De termijnen uit 6.1 en 6.2 gelden niet als de gegevens langer bewaard worden omdat Sitra Invest NV wettelijk verplicht is deze gegevens langer te bewaren, of als deze persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

7. Delen met anderen

7.1 Bij het uitvoeren van onze diensten/ het beheer van de website en nieuwsbrief

Sitra Invest NV beheert de website zelf, waardoor er geen gegevens met derden worden gedeeld.

7.2 Bij een sollicitatie

Sitra Invest NV maakt gebruik van de applicatie Jobtoolz tijdens het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Sitra Invest NV heeft hiervoor met hen een gegevensbeschermingsovereenkomst gesloten.

8. Het gebruik van Cookies

Sitra Invest NV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat de browser van uw computer, tablet of smartphone opslaat bij het eerste bezoek aan de website. Sitra Invest NV gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden, en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

9. Uw rechten als persoon

9.1 Recht op toegang en inzage (artikel 15 AVG)

De betrokkene heeft recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door Sitra Invest NV worden verwerkt.

Hij heeft ook het recht om te weten waarom die gegevens worden gevraagd, hoelang we die bewaren, aan wie we ze zullen bezorgen, of we deze gegevens ook buiten de EER versturen, hoe de verwerkingsverantwoordelijke die gegevens verwerft en of we deze gegevens gebruiken om aan geautomatiseerde besluitvorming te doen.

Sitra Invest NV heeft de plicht de gegevens in een begrijpelijke vorm kosteloos te verstrekken. Indien u bijkomende koppies vraag, kunnen we hiervoor een passende prijs aanrekenen. Indien u digitaal deze informatie vraagt, zullen we, behoudens anders overeengekomen, de informatie digitaal doorsturen.

Om zeker te zijn dat de betrokkene zelf het verzoek doet, kunnen we vragen om een kopie van het identiteitsbewijs door te sturen. Om uw privacy zo goed als mogelijk te beschermen, vragen we u om op de kopie uw pasfoto, burgerservicenummer (BSN), kaartnummer en Machine Readable Zone onleesbaar te maken.

We geven zo snel mogelijk gevolg aan uw verzoek. Uiterlijk binnen een maand geeft Sitra Invest NV hierop een antwoord.

9.2 Recht op verbetering (artikel 16 AVG)

Voor Sitra Invest NV is het belangrijk dat de gegevens die we over de betrokkene bezitten correct zijn. Daarom heeft de betrokkene steeds het recht om ons te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen.

9.3 Recht van bewaar (artikel 21 AVG)

De betrokkene beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen conform artikel 21 van de AVG.

Dit kan enkel in de gevallen dat we de betrokkene zijn gegevens verwerken met als rechtvaardigingsgrond het legitiem belang van Sitra Invest NV of het algemeen belang.

9.4 Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)

Indien een van de in artikel 18 AVG opgesomde situaties zich voordoet, heeft de betrokkene recht de verwerking van zijn gegevens te laten bevriezen. Hierdoor worden de verwerkingen tijdelijk on hold geplaatst.

9.5 Recht van vrije gegevensoverdracht (Artikel 20 AVG)

De betrokkene beschikt over het recht om zijn/haar persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en/of die aan andere verantwoordelijken over te dragen als dit technisch mogelijk is.

9.6 Recht van intrekking van de toestemming (Artikel 7, 3 AVG)

Als de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming te allen tijde terug in te trekken. Die intrekking heeft voor u geen negatieve gevolgen. Het intrekken van de toestemming geldt enkel voor de toekomst, waardoor ze geen afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die plaatsvonden voor de intrekking.

9.7 Recht op vergetelheid (artikel 17 AVG)

De betrokkene heeft het recht om zonder onredelijke vertraging zijn/haar gegevens te laten wissen indien:

 1. Ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
 2. De toestemming ingetrokken wordt .
 3. De persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
 4. De persoonsgegevens gewist moeten worden op basis van een wettelijke verplichting van Sitra Invest NV.
 5. Er bezwaar is gemaakt tegen de verwerking en er zijn geen dwingende gronden tot rechtvaardiging.

9.8 Automatische beslissingen en profiling (artikel 22 AVG)

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling. U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

10. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

Jens Six

J_Six@sitra-group.com

11. Klachten

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien de betrokkene schade zou lijden als gevolg van de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan deze een vordering tot schadevergoeding instellen.

Vraag een SITRA-certificaat

Laat je gegevens achter en wij e-mailen jou het certificaat

sluiten